تعمیرات و نصب های روتین منزل و محل کار


تعمیرات و نصب های روتین منزل و محل کار
* تعرفه و قیمت در این دسته از طریق توافق مشتری با نیروی اعزامی اِسی فلفور میباشد (از طریق تماس تلفنی با شماره تماس نیرو که بعد از ثبت درخواست قابل رویت است یا پس از انجام کار)

* در صورت نیاز به تعویض قطعات، هزینه قطعه به فاکتور اضافه خواهد شد.