نظافت


نظافت

*در صورت نیاز به نیروی خانم در منزل، حضور خانم الزامی مباشد.
*در صورت تغییر زمان کار نیرو حتما با اپراتور از طریق شماره 34825630-026 هماهنگ شود.
 

مدت زمان

نیرو آقا

نیرو خانم

1 ساعت الی 3 ساعت

48،000 تومان

48،000 تومان

4 ساعت

57،000 تومان

57،000 تومان

5 ساعت

68،000 تومان

68،000 تومان

6 ساعت

79،000 تومان

79،000 تومان

7 ساعت

90،000 تومان

90،000 تومان

8 ساعت

101،000 تومان

101،000 تومان

9 ساعت

111،000 تومان

112،000 تومان

10 ساعت

122،000 تومان

124،000 تومان

11 ساعت

140،000 تومان

144،000 تومان

12 ساعت

155،000 تومان

159،000 تومان