ارسال ماساژور به منزل


ارسال ماساژور به منزل

انواع ماساژ

نرخ ماساژ

ماساژ تایلندی

85،000 تومان

ماساژ سوئدی

110،000 تومان

ماساژ صورت + اسکراپ

60،000 تومان

بادکش چرب و خشک

70،000 تومان

ماساژ مخصوص ورزشکاران

120،000  نومان

رگ گیری

90،000 تومان