نوع خدمت: نصب و سوراخ کردن سینک گرانیتی

نصب و سوراخ کردن سینک گرانیتی در سراسر استان البرز با اسی فلفور
هزینه نصب و سوراخ کردن سینک 75.000 تومان
هزینه تنها سوراخ کردن سینک گرانیتی 45.000 تومان

توجه